Önüm bilimleri

Awtomatiki geçiriji kommutator (ATS) öndüriji
TRONKI-nyň maksady, elektrik üpjünçiligini dolandyrmak tehnologiýalaryny we hyzmatlaryny ulanmak arkaly adamlaryň durmuşyny we daşky gurşawyň hilini gowulandyrmak.
Kompaniýamyzyň maksady, öý awtomatizasiýasy, senagat awtomatizasiýasy we energiýa dolandyryşy ýaly bäsdeşlik önümlerini we hyzmatlaryny bermek.

Awtomatiki geçiriş kommutatory (ATS) nähili işleýär?
Awtomatiki geçiriji wyklýuçatel (ATS), özbaşdak dolandyryş logikasy bilen dolandyrylýan, özbaşdak hereket edýän, akylly güýç kommutasiýa enjamy.ATS-iň esasy wezipesi, elektrik energiýasynyň iki güýç çeşmesiniň birinden birikdirilen ýük zynjyryna (çyralar, hereketlendirijiler, kompýuterler we ş.m. ýaly elektrik enjamlary) yzygiderli iberilmegini üpjün etmekdir.
Dolandyryş logikasy, awtomatiki gözegçilik ediji hökmünde hem tanalýar, adatça mikroprosessor esasly we esasy we ätiýaçlyk güýç çeşmeleriniň elektrik parametrlerini (naprýa .eniýe, ýygylyk) yzygiderli yzarlaýar.Eger birikdirilen elektrik çeşmesi şowsuz bolsa, ATS ýük zynjyryny beýleki güýç çeşmesine awtomatiki usulda geçirer (biri bar bolsa).Awtomatiki geçiriji wyklýuçatelleriň köpüsi, esasy güýç çeşmesine (kömekçi) birikme gözleýär.Zerur bolanda (esasy çeşmäniň näsazlygy) ýa-da talap edilende (operator buýrugy) ätiýaçlyk güýç çeşmesine (motor-generator, ätiýaçlyk kömekçi) birigip bilerler.

Izolýasiýa izolýasiýa görnüşi goşa güýç ATS awtomatiki geçiriş kommutatory

Awtomatiki geçiriş kommutatory (ATS) iş ýörelgesi
ATS ätiýaçlyk generator binanyň esasy üpjünçiliginiň naprýa .eniýesine bagly bolanda gözegçilik edip biler.Şondan soň ýükleri ätiýaçlyk generatoryna geçirmeli.Backtiýaçlyk generatorynyň wagtlaýyn güýji açylmazdan ozal ätiýaçlyk generatorynyň elektrik energiýasy çeşmesiniň bolmagynyň öňüni alyp işleýärler.
ATS-iň ulanyp bilýän ädimme-ädim işiniň bir mysaly:
(1 building Binanyň dowamynda elektrik togy öçürilende, ATS ätiýaçlyk generatoryny işe girizýär.Bu generatoryň jaýy elektrik energiýasy bilen üpjün etmegine sebäp bolýar.
(2 generator ýerine ýetirmäge taýyn bolanda, ATS gyssagly güýji ýüklere geçirýär.
(3 then ATS soňra peýdaly güýji dikeldilende generatory ýapmagy buýurýar.
Elektrik togy şowsuz bolanda, awtomatiki geçiriji kommutator generatory işe başlamagy buýurýar.Generator güýç bermäge taýyn bolanda, ATS gyssagly güýji ýüklere geçirýär.Peýdaly güýç dikeldilenden soň, ATS peýdaly güýje geçýär we generatoryň ýapylmagyny buýurýar.
Öýüňizde ätiýaçlyk generatory dolandyrýan ATS bar bolsa, elektrik togy kesilende ATS generatory işe başlardy.Şonuň üçin ätiýaçlyk generator güýç bilen üpjün edip başlar.Inersenerler, adatça, jaýlary dizaýn edýärler we generator binanyň hemme ýerinde güýç paýlaýan ulgamdan garaşsyz bolup biler.Bu generatoryň aşa ýüklenmeginden goraýar.In engineenerleriň ulanýan başga bir gorag çäresi, generatoryň aşa gyzmagynyň öňüni almak üçin “sowatmak” wagtlarydyr.
ATS dizaýnlary käwagt ýüküň dökülmegine ýa-da beýleki zynjyrlaryň ähmiýetini üýtgetmäge mümkinçilik berýär.Bu, elektrik we kuwwatyň binanyň zerurlyklary üçin has amatly ýa-da peýdaly görnüşde aýlanmagyna mümkinçilik berýär.Bu opsiýalar tokaý generatorlaryna, motor gözegçi zynjyr tagtalaryna we elektrik bilen aşa gyzmakdan ýa-da aşa köp ýüklemekden peýdaly bolup biler.
Softumşak ýüklemek, kömekçi enjamdan sinhronlaşdyrylan generatorlara has netijeli geçmäge mümkinçilik berýän usul bolup biler, bu hem bu geçirişler wagtynda naprýa losseniýe ýitgisini azaldyp biler.

Awtomatiki geçiriş kommutatory (ATS)
Pes woltly awtomatiki geçiriş kommutatorlary esasy we alternatiw elektrik energiýa çeşmeleriniň arasynda möhüm ýük birikmelerini geçirmegiň ygtybarly serişdesini üpjün edýär.Maglumat merkezleri, hassahanalar, zawodlar we üznüksiz ýa-da dowamly iş wagtyna mätäç bolan beýleki desgalaryň köp görnüşi, adaty (esasy) energiýa çeşmesi elýeterli bolmadyk ýagdaýynda generator ýa-da ätiýaçlyk kömekçi iýmit ýaly gyssagly (alternatiw) güýç çeşmesini ulanýarlar. .

Generator awtomatiki geçiriş kommutatory (ATS) gurmak
Elektrik stansiýalary ulanyjylaryň islegleri üçin jaýlara meňzeş ýapyk tok öçürijileri ulanýarlar.Üznüksiz güýji ulanmaga ynam döredýän gözleg ýa-da enjamlar, özboluşly zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin goşmaça çylşyrymly şertlerde Awtomatiki geçiriş kommutatorlary.Jeneratoryň awtomatiki wyklýuçatel gurnama prosesi, öý hojalygynyň we jaýlaryň aýratyn zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin bu çäreleri ulanmalydyr.
Elektrik inersenerleri bu dizaýnlary desgalar üçin döredip we hassahanalarda ýa-da maglumat merkezlerinde bolşy ýaly dürli maksatly dolandyryş otaglaryny ýasap bilerler.Bular hatda zerur bolan mahaly adamlary çykmagy görkezýän otaglarda zäherli himiki maddalardan dynmak üçin howply howa çalşygy, hatda ýangyn desgalaryna gözegçilik edilende duýduryşlar hem ulanylyp bilner.
Bu awtomatiki wyklýuçatel dizaýnlarynyň işleýşi, güýçsizligi görkezýän duýduryşlary öz içine alyp biler.Bu ätiýaçlyk generatorlaryny işe girizmek üçin awtomatiki geçiriş kommutatorlaryna buýruk berýär.Başlandyklaryny anyklandan soň, sazlaýjylar generatoryň awtomatiki geçiriş wyklýuçatelini gurnanyňyzda binanyň üstünde güýç paýlaýarlar.

Generator üçin awtomatiki geçiriş kommutatory (ATS)
Doly awtomatiki geçiriş kommutatory, gije-gündiziň dowamynda peýdaly liniýadan gelýän naprýa .eniýäni gözegçilikde saklaýar.
Peýdaly güýç kesilende, awtomatiki geçiriji wyklýuçatel derrew meseläni duýýar we generatoryň işe başlajakdygyny görkezýär.
Jenerator degişli tizlikde işlänsoň, awtomatiki geçiriji wyklýuçatel peýdaly seti ygtybarly öçürýär we şol bir wagtyň özünde generatoryň elektrik liniýasyny açýar.
Birnäçe sekundyň içinde generator ulgamyňyz öýüňiziň ýa-da işiňiziň möhüm gyssagly zynjyrlaryny elektrik bilen üpjün edip başlaýar.Geçiriji wyklýuçatel peýdaly setir şertlerine syn etmegi dowam etdirýär.
Awtomatiki geçiriji wyklýuçatel kömekçi liniýanyň naprýa .eniýesiniň durnukly ýagdaýda gaýdyp gelendigini duýanda, elektrik ýüküni gaýtadan kömekçi liniýa geçirýär we soňraky peýdaly ýitgiler üçin gözegçiligi dowam etdirýär.Generator henizem birnäçe minutlap hereketlendirijini sowatmak üçin işleýär, tutuş ulgam indiki tok kesilmegine taýyn.

(ZXM789) M.2021.206.C70062_00

Özara baglanyşyk vs Awtomatiki geçiriş kommutatory
Bu iki enjam birmeňzeş işleýär.Şeýle-de bolsa, olaryň işleýşi başga.Olaryň ýüz tutmalary hem dürli-dürli.Awtomatiki wyklýuçatel esasan täjirçilik we ýaşaýyş jaý programmalarynda we ýygy-ýygydan elektrik togy kesilen ýerlerde gulpy bolan giň kwartiralarda bolýar.Gözegçiligi talap etmeýän doly awtomatlaşdyrylan ulgamy isleseňiz, awtomatiki wyklýuçatel gerek.Üznüksiz güýje mätäç täjirçilik ýa-da önümçilik goşundylary üçin hem amatly.Backtiýaçlyk güýç generatoryňyz bar bolsa, öýüňizde bu enjamlaryň biri gerek.Şeýle hem, islendik täjirçilik binasynyň geçiriş wyklýuçateli bilen ätiýaçlyk güýjüniň bolmagy talap edilýär.