CPS-45 gözegçilik we gorag wyklýuçatel enjamlary

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

一.Ulanyş gerimi

1.1 Öndürijilik we ulanmak

Esasan AC 50Hz (60Hz) üçin ulanylýan CPS seriýaly dolandyryş we gorag kommutatory (mundan beýläk CPS diýilýär), iş naprýa 69eniýesini 690V derejesine ýetirdi.Esasy korpusyň bahalandyrylan toky 6.3A-dan 125A-a çenli, akylly gözegçi bolsa iş tokyny 0,4A-dan 125A-a çenli sazlap biler, tok ýa-da naprýa makeeni öndürmek, götermek we döwmek üçin hereketlendiriji güýjini 0.05KW-dan 50KW-a çenli dolandyryp biler. adaty şertlerde (görkezilen artykmaç ýük şertlerini goşmak bilen), şeýle hem belli bir wagt ýasap, göterip we kesgitlenen tok ýa-da naprýa .eniýäni döwüp biler.Adaty şertlerde tok ýa-da naprýa .eniýe (gysga utgaşma, wolt we ş.m.).

CPS adaty zynjyr döwüjileriň (predohraniteller, kontaktlar, artykmaç ýük (ýa-da aşa wolt we ş.m.) gorag röleleri, başlangyçlar, izolýatorlar, motor giňişleýin goraýjylar we ş.m. esasy funksiýalaryny birleşdirýän modully ýeke önüm gurluşy görnüşini kabul edýär. paneli görkezmek we elektromehaniki signal duýduryş funksiýalary bilen, aşa wolt we wolt woltdan goramak funksiýalary bilen, fazanyň näsazlygy we fazanyň şowsuzlygyny goramak funksiýalary, kiçi göwrümli, ýokary ygtybarlylyk we gysga utgaşma ukyby bilen ýokary, gysga aralyk we beýleki artykmaçlyklar bilen gönüden-göni adam dolandyryş funksiýalary, dürli aýratynlyklary bilen, içerki utgaşdyrylyşy bilen wagtlaýyn gorag aýratynlyklary (ters wagtlaýyn artykmaç ýük uzak gijikdirme goragy, gysga utgaşma gysga gijikdirme goragy, wagt çäkli gysga utgaşma goragy we çalt gysga utgaşma goragy, dört basgançakly gorag Aýratynlyklary). Funksiýalary ýa-da funksiýa modullaryny saýlamagyň zerurlygyna görä, prdürli elektrik liniýalary üçin ajaýyp gözegçilik we gorag funksiýalaryny (hereketlendirijileriň ýygy-ýygydan ýa-da ýygy-ýygydan başlamagy we paýlaýyş zynjyry ýaly) we gereksiz elektrik togunyň öňüni almak we elektrik üpjünçiliginiň ygtybarlylygyny ýokarlandyrmak üçin hereketler takykdyr.

CPS seriýaly önümleriň has ýokary öndürijiligi we artykmaçlyklary bar, esasanam aşakdaky ýagdaýlar sintez ulgamy üçin amatly:

Metall Metallurgiýa, kömür känleri, polat, nebithimiýa, portlar, gämiler, demir ýollar we beýleki ugurlarda elektrik paýlanyşy we motor goragy we dolandyryş ulgamlary
△ Motor dolandyryş merkezi (MMC) we güýç paýlaýyş merkezi;
Station Elektrik stansiýasy we podstansiýa;
△ Portlar we demir ýol ulgamlary (howa menzilleri, demir ýol we ýolagçy gatnaw merkezleri we ş.m.);
△ Çalt ýol yşyklandyryş we howa çalşygy ulgamlary;
Itary Harby stansiýa gözegçilik we gorag ulgamy (serhet postlary, radar stansiýalary we ş.m.);
Various Dürli ýagdaýlarda ýangyn nasoslary, janköýerler we ş.m.
△ Häzirki zaman binagärlik yşyklandyryşy, kuwwat öwrülişi, nasoslar, janköýerler, kondisionerler, ýangyndan goramak, yşyklandyryş we beýleki elektrik gözegçilik we gorag seriýalary;
△ Keselhana;
△ Söwda binalary (uly söwda merkezleri, supermarketler we ş.m.);
△ Telekommunikasiýa otagy;
△ Maglumatlary gaýtadan işleýän merkez (şäher, bank, gymmatly kagyzlar söwda merkezi we ş.m.)
Factory Zawodda ýa-da ussahanada ýeke motor dolandyryş we gorag ulgamy;
Ote Uzakdan dolandyryş yşyklandyryş ulgamy.

1.2 Önümleriň kategoriýalaryny ulanyň

Ulanylýan ulanyş kategoriýalary we esasy zynjyryň we kömekçi zynjyryň kodlary 1-nji tablisada görkezilýär

Tablisa 1. Kod atlaryna we CPS önümleriniň adaty ulanylyşyna kategoriýalary ulanyň

zynjyr

Kategoriýa koduny ulanyň

Adaty ulanmak

esasy batareýa

AC-20A

Loadük ýok şertlerde enjamlary ýapmak we aýyrmak

AC-40

Kombinirlenen reaktorlardan ybarat garyşyk garşylykly we induktiw ýükleri goşmak bilen güýç paýlaýyş zynjyrlary

AC-41

Induktiw däl ýa-da birneme induktiw ýük, garşylyk peç

AC-42

Süýşýän halka görnüşli motor;başla, arassala

AC-43

Düwürtik induksiýa hereketlendirijisi: işe başlamak, döwmek

AC-44

Düwürtik induksiýa hereketlendirijileri: başlamak, tersine tormozlamak ýa-da tersine ylgamak, ylgamak

AC-45a

Çyrany öçüriň we öçüriň

AC-45b

Akkor lampalaryň öçürilmegi

Kömekçi güýç

AC-15

AC elektromagnit ýüklerine gözegçilik etmek

AC-20A

Loadük ýok ätiýaçlyk şaýlary bilen enjamlary ýapmak we aýyrmak

AC-21A

Degişli artykmaç ýükleri goşmak bilen, ýüküň öçürilmegi

DC-13

DC elektromagnit ýüklerine gözegçilik etmek

DC-20A

Loadük ýok şertlerde enjamlary ýapmak we aýyrmak

DC-51A

Dogry artykmaçlygy goşmak bilen garşylykly ýükleri açýar we öçürýär

1.3 Önüm standartlara laýyk gelýär

Bu önüm IEC60947-6-2 “Pes woltly kommutator we dolandyryş enjamlary - 6-njy bölüm: Köpugurly elektrik enjamlary, 2-nji bölüm: Dolandyryş we gorag kommutasiýa enjamlary” we GB14048.9 “Pes woltly wyklýuçatel we dolandyryş enjamlary Köp funksiýaly elektrik enjamlary ( enjamlar) No.ok. 2-nji bölüm: Dolandyryş we gorag kommutatory (enjam).

二.Adaty iş şertleri

2.1 Daşky gurşawyň temperaturasy

2. 1. 1 limitokarky çäk bahasy + 40P-den geçmeýär;

2. 1.2 Aşaky çäk -5 below-dan pes däl;

2. 1,3 günüň ortaça bahasy + 35 exceed-dan geçmeýär,

2. 1.4 Daşky gurşawyň temperaturasy ýokardaky aralykdan ýokary bolsa, ulanyjy biziň kompaniýamyz bilen gepleşik geçirip biler.

2.2 Gurmak meýdançasynyň beýikligi 2000 metrden geçmeli däldir.

2.3 Atmosfera şertleri

Daşky gurşawyň temperaturasy + 40 ° C bolanda, atmosferanyň otnositel çyglylygy 50% -den geçmeýär: has pes temperaturada has ýokary çyglylygy alyp bolýar.Aýlyk ortaça iň pes temperatura + 25 ° C bolanda, aýyň ortaça iň ýokary temperaturasy 90% bolýar, temperaturanyň üýtgemegi sebäpli önümiň kondensasiýasy üçin çäreler görülmeli.

2.4 Hapalanmak derejesi: 3-nji dereje

2.5 Gurnama kategoriýasy: II synp (690V ulgam), IV synp (380V ulgam)

2.6 Dolandyryş güýji üpjünçiliginiň naprýa Useniýesi (85% ~ 110%) üýtgeme aralygynda bolmaly

三.Önümiň modeli we manysy

Model:

CPS □ - □ / □ / □ / □ □

CPS

Dolandyryş we gorag wyklýuçatel enjamlary (köp funksiýaly enjamlar)

£

Önüm kombinasiýasynyň görnüşi: kodsyz esasy görnüş, N-tersine hereketlendiriji dolandyryjy, J-dekompressiýa başlangyjy, S-goşa elektrik enjamy, D-iki tizlikli hereketlendiriji, Z-awtokupling dekompressiýa başlangyjy

£

Bedeniň esasy akymy: 6.3 / 12/16/18/32/45/63/100 / 125A

£

Döwmek ukyby (ICa): C-tygşytly görnüş 35KA, Y standart görnüşi 50KA H-ýokary görnüşli 60KA

£

Esasy zynjyr polýus belgisi kody: 3, 4

£

Akylly goýberiş kody: kategoriýa kody bilen görkezilen * bahaly tok (B-esasy görnüş, E-ösen görnüş) * (0.4-125A)

£

Kömekçi aragatnaşyk kody: 02, 06

£

Elektrik üpjünçiliginiň naprýa .eniýesine gözegçilik (Biz): M220V, 0 ~ 380V

£

Goşmaça funksiýa kody: reaksiýa code kod ýok, güýç paýlanyşy-P, ýangyn söndüriji-F, syzmak-L, aragatnaşyk-T, izolýasiýa-G

Technical main Esasy tehniki parametrler

4.1 Esasy zynjyryň parametrleri

Esasy zynjyr esasan esasy bedenden we akylly çykaryşdan durýar, bu iki bölek ulanylýan CPS önümleriniň iň az konfigurasiýasydyr.

Esasy korpus bahalandyrylan tok In, adaty ýyladyş tok I, bahalandyrylan izolýasiýa naprýa Ueniýesi Ui, bahalandyrylan ýygylyk, bahalandyrylan iş naprýa .eniýesi Ue we goşmaça akyl gözegçisiniň iş güýji tok diapazony ýa-da gözegçilik güýji diapazony 2-nji tablisada we 3-nji tablisa.

Ue we Keyi-iň akylly dolandyryş enjamynyň kuwwat diapazonyny üýtgetmek ýa-da çekmek üçin kesgitlenen iş toky 2-nji suratda we 3-nji tablisada görkezilýär.

Zynjyryň esasy parametrleri

Inm

ln (A)

l (A)

UI (V)

额定 频率 (Hz)

Ue (V)

45

3、6.3、12、16、32、45

45

690

50/60

360/690

125

12、16、18、32、45、63、100、125

125

Esasy zynjyryň esasy parametrleri

Çarçuwaly häzirki Inm

Akyl gözegçisi häzirki Ie baha berdi

Uzak gijikdirme aralygy Ir

Gysga wagt gijikdirme tok

380V dolandyryş güýji (KW)

Esasy göwrümli tok

Görnüşini ulanyň

45

0.4

0,16 ~ 0.4

0.48 ~ 4.8

0.05 ~ 0.12

1

0.4 ~ 1

1.2 ~ 12

0.12 ~ 0.33

2.5

1 ~ 2.5

3 ~ 30

0.33 ~ 1

4

1.6 ~ 4

4.6 ~ 4.8

0.53 ~ 1.6

12

6.3

2.5 ~ 6.3

7.5 ~ 75.6

1 ~ 2.5

10

4 ~ 10

12 ~ 120

1.6 ~ 5.5

16

12

4.8 ~ 12

14.4 ~ 144

2.2 ~ 5.5

16

6.4 ~ 16

19.2 ~ 192

2.5 ~ 7.5

18

18

7.2 ~ 18

21.6 ~ 216

3.3 ~ 7.5

25

10 ~ 25

30 ~ 300

5.5 ~ 11

32

32

12.8 ~ 32

38.4 ~ 384

5.5 ~ 15

40

16 ~ 40

48 ~ 480

7.5 ~ 18.5

45

45

18 ~ 45

54 ~ 540

7.5 ~ 22

125

6.3

2.5 ~ 6.3

7.5 ~ 75.6

1 ~ 2.5

10

4 ~ 10

12 ~ 120

1.6 ~ 5.5

12

12

4.8 ~ 12

14.4 ~ 144

2.2 ~ 5.5

16

16

6.4 ~ 16

19.2 ~ 192

2.5 ~ 7.5

18

18

7.2 ~ 18

21.6 ~ 216

3.3 ~ 7.5

32

25

10 ~ 25

30 ~ 300

5.5 ~ 11

32

12.8 ~ 32

38.4 ~ 384

5.5 ~ 15

45

40

16 ~ 40

48 ~ 480

7.5 ~ 18.5

45

18 ~ 45

54 ~ 540

7.5 ~ 22

63

50

20 ~ 50

60 ~ 600

7.5 ~ 22

63

25.2 ~ 63

75,6 ~ 756

11 ~ 30

100

80

32 ~ 80

96 ~ 960

15 ~ 37

100

40 ~ 100

120 ~ 1200

18.5 ~ 45

125

125

50 * 125

150 ~ 1500

22 ~ 55

Bellik:

Inst Derrew goramagyň parametri sazlanyp bilinmeýär, bahasy 16Ir derejesinde kesgitlenýär
Short Gysga wagtlyk gijikdirme gorag parametriniň sazlanylýan diapazony awtoulag önümleri üçin 6Ir-12Ir
Short Gysga wagtlyk gijikdirme gorag sazlaýjy parametriniň sazlanyp bilinýän diapazony 3Ir-6Ir
Above aboveokardaky kuwwat diapazony Y fazaly üç fazaly asynkron hereketlendirijileriň tehniki parametrlerine degişlidir
Special Aýratyn talaplaryňyz bar bolsa, öndüriji bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris

4.2 CPS gorag häsiýetli egrisi

CPS Motor goragy Wagt-Häzirki häsiýetnamalar CPS güýç paýlanyşyny goramagyň wagt-häzirki aýratynlyklary

4.3 Motor dolandyryşy üçin hereket aýratynlyklary (ulanylýan kategoriýalar: AC-42, AC-43, AC-44)

seriýa belgisi

Toky sazlamagyň köp mukdary (Ir1)

Ie bilen baglanyşykly şertnama haçan we haçan

Salgylanma temperaturasy

1

1.0

2h syýahat etmeýär

+ 40 ℃

2

1.2

2h Içerki syýahat

3

1.5

4min Içerki syýahat

4

7.2

4-10s Içerki syýahat

4.4 Paýlaýyş setiriniň ýükleri üçin hereket aýratynlyklary (ulanyň kategoriýasy: AC-40, AC-41)

Ulanylýan kategoriýa

Tok sazlamagyň birnäçe esse (Irl)

Le bilen bellemek wagty

Salgylanma temperaturasy

A

B

le <63A

Le≥63A

AC-40 、 AC-41

1.05

1.3

1

2

+30 C.
Bellik: A ylalaşylan hereket däl tok, B ylalaşylan hereket

 

4.5 Akylly goýbermegiň esasy tehniki parametrleri

4.5.1 Gijä galmak

CPS işe başlamagyň dowamynda diňe predohraniteliň ýoklugyny, fazanyň näsazlygyny, aşa wolt, wolt wolt, aşaky tok, gysga utgaşma, syzmak we üç fazaly deňagramsyzlygy goraýar.CPS işe başlanda ýokary tokdan we artykmaç tokdan goramak üçin;sazlamagyň wagty (1 ~ 99 sekunt) saýlaň;

4.5.2 Artykmaç wolt we wolt woltdan goramak

Bobanyň dogry işlemegini üpjün etmek üçin diňe kömekçi üpjünçilik naprýa .eniýesi goralýar.

Artykmaç woltdan goramak: Kömekçi elektrik üpjünçiliginiň naprýa .eniýesi bellenen bahadan ýokary bolsa (zawod sazlamasy 120% Us), hereket wagty 10 sekuntdan az ýa-da deňdir

Wolt woltdan goramak: kömekçi elektrik üpjünçiliginiň naprýa .eniýesi kesgitlenen bahadan pes bolanda (zawod sazlamasy 75% Us), hereket wagty 10 sekuntdan az ýa-da deňdir

4.5.3 Ters wagt ýükli uzak gijikdirme goragy

Ulanyjy akylly goýberilişiň bahalandyrylan iş toguny I ýük akymyna görä kesgitleýär, şonuň üçin I ýük akymy 80 bilen 100% aralygynda bolar we hereket wagty ýük aýratynlyklaryna görä kesgitlener.Artykmaç köpelmegiň aýratynlyklary we hereket wagty üçin 4-nji tablisa serediň.Wagt çäkleri artykmaç gijikdirme gorag häsiýetli egrisi F2-de zawoddyr

Tablisa 4. Uzak wagtlap goramak üçin ters wagtdan artykmaç CPS-iň hereket aýratynlyklary

Artykmaç wagtlar

wagt (S)

seriýa belgisi (F)

1

2

3

4

l.0

Hereket ýok

Hereket ýok

Hereket ýok

Hereket ýok

≥1.1

5

60

180

600

≥1.2

5

50

150

450

.31.3

5

35

100

300

.51.5

5

10

30

90

≥2.0

5

5

15

45

≥3.0

5

2

6

18

 

4.5.4 Gizlin gorag

Gizlin gorag: Iň pes toguň bahalandyrylan tok bilen gatnaşygyna esaslanýar, aşaky goragy işjeňleşdirmelimi (zawodyň sazlamasy 60%).Motor, CPS-iň gorag çäginde bolmazlygy üçin, CPS akylly çykarylyşynyň häzirki akymy.

Tok tok astyndaky goragyň kesgitlenen bahasyndan az bolsa, hereket wagty 30 sekuntdan az ýa-da deňdir.

4.5.5 Üç fazaly deňagramsyz (döwülen, ýiten faza) gorag

Üç fazaly deňagramsyzlygy goramak, üç fazaly deňagramsyzlygy (arakesme, faza ýitgisi) goragy başlamalydygyny kesgitlemek üçin iň ýokary we iň az tok arasyndaky tapawudyň iň ýokary tok bilen gatnaşygyna esaslanýar;

(Çekiş tizligi = (iň ýokary tok - iň az tok> / iň ýokary tok)

Islendik iki fazaly tok bahasynyň tapawudy 20 ~ 75% -den ýokary bolsa (zawodyň sazlamasy 60%), hereket etmegiň wagty 3 sekuntdan az ýa-da deňdir.

4.5.6 Dükany goramak

Gulplanan rotorly gorag, hereketlendiriji enjamlaryň çynlakaý işlemegi ýa-da hereketlendirijiniň aşa köp işlemegi sebäpli hereketlendirijiniň gyzdyrylmagynyň we motoryň zaýalanmagynyň öňüni almakdyr.Umuman, gulplanan rotorly goragy işjeňleşdirmelimi ýa-da ýokdugyny kesgitlemek üçin işleýän tok kesgitlenen baha ýetýär.

Işleýän tok bahalandyrylan tokdan 3,5 ~ 8 esse ýetende, hereket wagty 0,5 sekuntdan az ýa-da deňdir.

4.5.7 Gysga utgaşma gysga gijikdirme goragy

Işleýän tok bahalandyrylan tokdan 8 esse köp bolsa, hereket wagty 0,2 sekuntdan az ýa-da deňdir.

4.6 Gysga utgaşdyryjy tok ýasamak, götermek we döwmek ukyby

Ue (V)

esasy beden togy (A)

Gysga utgaşdyryjy segmentiň kuwwaty los (kA

Garaşylýan şertnama synag elektrik bahasy lcr (A)

Goşmaça segmentasiýa mümkinçilikleri lc (A)

S görnüşi

N görnüşi

H görnüşi

380

12、16、18、32、45、63、100、125

35

50

80

20 × 100 (bu 2000)

16x100x0.8 (bu1280)

690

10

10

10

4.7 Esasy zynjyryň elektrik ömri we ýasamak we döwmek şertleri

Ue

(V)

kategoriýasyny ulanyň

Elektrik ömri

Şertde

Bölüniş ýagdaýy

täze synag

Bahalandyrylan amaldan soň gysga utgaşma synagy

Synagdan soň garaşylýan adaty tok

l / le

U / Ue

lc / le

Ur / Ue

cosφ

380

AC-43

100 × 104

1.5 × 103

3 × 103

6

1

1

0.17

0.35

AC-44

2 × 104

6

1

690

AC-44

1 × 104

Çarçuwaly synp kody we modulyň ady

Mehaniki durmuş

esasy beden

500 × 104

kömekçi aragatnaşyk

Signal duýduryş kömekçi aragatnaşyk

1 × 104

Işleýiş mehanizmi

4.8 Esasy bedeniň we onuň modullarynyň mehaniki ömri

五 、 Önümiň işleýşi ýa-da sazlamasy

5.1 Paneli görkezmek we esasy görkezmeler

CPS energiýa berilmezden we ýapylmazdan ozal, uzak gijikdirilýän we gysga gijikdirýän sazlaýyş akymlary, gözegçilik edýän we goraýan setir ýük akymyna görä zerur bahalara düzülmelidir.Kuwwat ýakylansoň, sanly turba ýakylýar, kömekçi tok we naprýa valueeniýe bahasyny görkezýär we A, B we C üç fazaly zynjyrlaryň gözegçilik edilýän häzirki tok bahasyny tigirli görkezýär.

5.2 Işleýiş amallary

Düzmek düwmesi: loadük işlemeýän wagty, parametr sazlamasynyň ýagdaýyna girmek üçin şu düwmä basyň

Shift düwmesi: Bellenen söz bitini sazlama ýagdaýynda saýlaň we saýlanan söz biti ýanyp-sönýär

Maglumat açary: ingalpyldawuk sözi biraz üýtgediň.Dereje tapawudy 1 {0 bilen 9 aýlaw}

Täzeden düzmek düwmesi: Parametr sazlamasy gutarandan soň, parametri saklamak we adaty gözegçilik işine goýmak üçin bu düwmä basyň

5.5.1 CPS işleýän tok üpjünçiligine birikdirilenden soň, woltmetr hökmünde hem ulanyp boljak naprýa valueeniýe bahasyny görkezýär we soňky üç san naprýa valueeniýe bahasyny görkezýär.

5.5.2 CPS amalda üç fazaly tok amalyny bir aýlawda görkezmek üçin ammetr hökmünde hem ulanylyp bilner.

A fazanyň, B fazanyň, C fazanyň we L (syzmak) häzirki giňeliş ýagdaýyny ugrukdyrmak üçin “smena düwmesini” basyň.

Üç fazaly tok işiniň aýlawly displeýini dowam etdirmek üçin “täzeden düzmek düwmesini” basyň.

5.2.3 Näsazlyklary düzeltmek

CPS-iň ýüklemezligi, “maglumat düwmesini” basyň, paneldäki näsazlyk nyşany bilen deňeşdiriň, ilkinji üç näsazlyk görnüşini barlap bilersiňiz;naprýa .eniýe bahasy görkezilende diýmekdir

CPS näsazlyk talaplaryndan çykdy we adaty gözegçilik iş ýagdaýyna girizildi: ýa-da näsazlyk talaplaryndan çykmak üçin CPS-i täzeden açyň

5.3 Gorag parametrleriniň sazlamalary

Motor işe başlanda we sazlanda, sazlamak düwmesini basmak nädogry;

Loadüklemeýän işleýän cps: sazlama görnüşini saýlamak üçin “set düwmesini” basyň, öz gezeginde “shift düwmesini” basyň, maglumat çalşygyny saýlaň, maglumatlary üýtgetmek üçin “maglumat düwmesini” basyň;

Parametr kesgitlenenden soň, indiki sazlama ýagdaýyna çenli ahyryna çenli “set düwmesini” basyň;

Gereksiz saýlama sazlamany terk etmeli.Paramhli parametrler kesgitlenenden soň, sazlama ýagdaýyndan çykmak we naprýa .eniýe bahasyny görkezmek üçin nol düwmesine basyň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň