3P, 4P 63A, 80A, 100A, 125A 800V DC mccb mini dc galypdan ýasalan tok öçüriji

Gysga düşündiriş:

Görnüşi: Mini

Häzirki: 63A ~ 800A

Bahalandyrylan naprýa .eniýe: 400VAC

Polýuslaryň belgisi: 4

Marka ady: TRONKI

Bahalandyrylan naprýa .eniýe: 400V

Önümiň ady: zynjyryň bozulmagy

Material: PC Plastiki / ABS

Bahalandyrylan ýygylyk: 50hz

Model belgisi: CJM1L-125S / 4300

Gelip çykan ýeri: Zhejiang, Hytaý

Gorag: Artykmaç ýük we gysga utgaşma

Önümiň ady: Kebşirlenen kassanyň zynjyry


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

• Programmanyň çäkleri

ERM1L seriýaly galypdan ýasalan syzdyryjy tok öçüriji (mundan beýläk syzdyryjy tok öçüriji diýlip atlandyrylýar), AC 50Hz / 60Hz zynjyry astynda wagtal-wagtal öwrüliş we motor goragy, 800V naprýatageeniýeli izolýasiýa naprýa, eniýesi, 400V we iş tok derejesi 630A (800A) .Syzýan tok öçürijisi, zynjyrlaryň we elektrik üpjünçilik enjamlarynyň zeperlenmeginiň öňüni almak üçin aşa ýükden, gysga utgaşmadan we naprýa .eniýeden goramak üçin gorag funksiýasyna eýedir. Şol bir wagtyň özünde, adamlara gytaklaýyn aragatnaşyk goragyny we öňüni alyp biler. Uzak wagtlap ýerüsti näsazlyk sebäpli ýüze çykýan ýangyn howpy, häzirki gorag arkaly kesgitläp bolmaýar. Beýleki gorag enjamlary şowsuz bolanda, 30mA bahasy bolan galyndy tok hereketi bilen ERM1L syzdyryjy tok öçüriji, adamlar bilen göni aragatnaşygyň goşmaça goragyny üpjün edip biler.

Syzdyryjy tok öçürijisi, kesgitlenen gysga utgaşma kuwwatyna (Icu) laýyklykda M ortaça ýokary döwmek) we H (4 polýusdan başga) iki görnüşe bölünip bilner .Bu kiçijik göwrümli, ýokary döwülýän, gysga ýalpyldawuk we yrgyldy garşylygy we ş.m.

Dikligine (dik gurnama) ýa-da keseligine (keseligine gurnama) gurup bolýar.GB14048.2, IEC60947-2 we galypdan ýasalan syzdyryjy tok öçürijiniň B goşundysynyň talaplaryna laýyk gelýär.

Elektrik togtadyjynyň ters gelýän çyzygy setire düşmez, ýagny 1,3,5 we 2,4,6 ýük liniýasynyň elektrik liniýasyny birikdirmäge rugsat berilýär.

• Bellikler:

1. Bahalandyrylan çäk boýunça gysga utgaşma kuwwatyna görä, ony M (ortaça ýokary döwmek) we H (ýokary döwmek) iki görnüşe bölmek mümkin.
2. Kodlarsyz göni tutawaçlar bilen işlediň: P elektrik işleýşini aňladýar; Z tutawajy öwürmegi aňladýar.
3.Kodsyz paýlaýyş zynjyry: 2 elektrik motoryny goramagy aňladýar.
4.Bu önümler üçin polýuslaryň sanyna görä üç polýus we dört polýuslara bölünip bilner. 4 polýus önüminiň bitarap görnüşi (N polýus) iki görnüşe bölünýär:
-Ok-yzygiderli goýberiliş N polýusynda gurulmaz we N polýus beýleki üç polýus bilen bilelikde işlemezden hemişe açylýar.
-N polýusda yzygiderli goýberilmez we N polýus beýleki üç polýus bilen bilelikde açylýar / ýapylýar. (N polýus açylýar we ýapylýar).
5. Hiç hili duýduryş bölüminiň moduly kodsyz, zakaz edilende duýduryş bölüminiň moduly görkezilmeli.

• Adaty iş gurşawy

- Belentlik <= 2000m
- Daşky gurşaw temp: -5 ℃ ~ + 40 ℃
- Çygly howanyň täsirine çydamly
- Duz dumanynyň we ýag dumanynyň täsirine çydap bilmek
- Iň ýokary gradient 22.5 is
- Partlama howpy bolmadyk gurşawda we izolýasiýa gazyny we geçiriji tozany ýok etmek üçin metalda poslama ýeterlik däl.
- rainagyş we gar çozmazdan.

• Syzdyryjy zynjyry döwüjiniň esasy öndürijilik görkezijileri
Syzdyryjy tok öçüriji üçin esasy öndürijiligiň salgylanma sanawy

Model ERM1L-125 ERM1L-250
Çarçuwanyň häzirki derejesi Inm (A) 125 250
Bahalandyrylan tok (A) 16,20,25,32,40,50,63,80,100,125 100,125,140,160,180,200,225,250
Bahalandyrylan iş naprýa Ueniýesi Ue (V) AC400V
Bahalandyrylan izolýasiýa naprýa Ueniýesi Ui (V) AC800V
Polýuslaryň sany 3 4 3 4
Bahalandyrylan çäk derejesi gysga utgaşma ukyby M H M H
Bahalandyrylan galyndy hereket tok I I görnüşi 100,300,500 mA 100,300,500 mA
I △ n görnüşi II galyndy hereket akymy 30,100,300 mA 30,100,300 mA
Hereket etmeýän galyndy I x nx 50%
I △ n (mA) birleşdiriji (döwmek) kuwwaty Icu x 25%
Icu (kA) AC400V gysga zynjyryň döwülişi 50 85 50 50 85 50
Bahalandyrylan hyzmat gysga döwmek ukyby Ics (kA) AC400V 35 50 35 35 50 35
Amal öndürijiligi (wagt) Işletmek 3000 2500
Amal öndürijiligi (wagt) Öçürmek 7000 6500
Flashover aralygy (mm) <= 50 <= 50
Model ERM1L-400 ERM1L-630
Çarçuwanyň häzirki derejesi Inm (A) 400 630
Bahalandyrylan tok (A) 200,225,250,315,350,400 400,500,630
Bahalandyrylan iş naprýa Ueniýesi Ue (V) AC400V
Bahalandyrylan izolýasiýa naprýa Ueniýesi Ui (V) AC800V
Polýuslaryň sany 3 4 3 4
Bahalandyrylan çäk derejesi gysga utgaşma ukyby M H M H
Bahalandyrylan galyndy hereket tok I I görnüşi 100,300,500 mA 100,300,500 mA
I △ n görnüşi II galyndy hereket akymy 300,500,1000 mA 300,500,1000 mA
Hereket etmeýän galyndy I x nx 50%
I △ n (mA) birleşdiriji (döwmek) kuwwaty Icu x 25%
Icu (kA) AC400V gysga zynjyryň döwülişi 65 100 65 65 100 65
Bahalandyrylan hyzmat gysga döwmek ukyby Ics (kA) AC400V 42 65 42 42 65 42
Amal öndürijiligi (wagt) Işletmek 1500 1500
Amal öndürijiligi (wagt) Öçürmek 4000 4000
Flashover aralygy (mm) <= 100 <= 100

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň