Biz hakda

Biz hakda

zawod

TRONKI dürli zynjyr döwüjileri gözlemek, işläp düzmek, öndürmek we satmak we degişli syzmak, goşa kuwwatly awtomatiki geçiriji wyklýuçateller, aşa wolt we wolt wolt goragçylary, NMCPS gözegçilik we gorag wyklýuçatelleri, ýumşak başlangyçlar, ýygylygy öwürmek boýunça ýöriteleşen bir kompaniýa. "Hytaýda elektrik enjamlarynyň paýtagty" hökmünde tanalýan Liuşi şäherçesinde.

Biziň hilimiz

TRONKI elmydama "berk we ylmy dolandyryşy, ulanyjylaryň isleglerine ünsi jemlemek, önümiň hiline ünsi jemlemek we yhlas bilen hyzmat etmek" dolandyryş düşünjesine eýerýär we "ýerli, şöhlelenýän Milli," dünýä bilen ýüzbe-ýüz bolmak, eksporty giňeltmek "gollanma hökmünde, täze tehnologiýalara we täze önümlere bil baglamak we ýokary hilli we ösen öndürijilikli önümler bilen bazar talaplaryny kanagatlandyrmaga çalyşmak.Hünärment tehniki binýady, baý dolandyryş tejribesi, ösen önümçilik enjamlary we halkara elektrik tendensiýalaryna dogry düşünmek bilen kompaniýa ajaýyp hilli, ajaýyp ussatlygy, ajaýyp görnüşi, müşderiler üçin ygtybarly we çydamly önümleri öndürýär.Önümçilik we işlemek prosesinde IS09001 hil ulgamynyň standarty berk ýerine ýetirilýär we önümler önümleriň ösen tebigatyny we ygtybarlylygyny netijeli kepillendirýän Hytaý CQC Mejbury-CCC "şahadatnamasyny we degişli halkara şahadatnamalaryny aldy.

Hyzmatlarymyz

Bazar, meselelere garamak üçin başlangyç nokat, hil önümlerimiziň iň esasysy we müşderileriň kanagatlanmagy hyzmatlarymyzyň üns merkezidir.Jemgyýete hyzmat etmek we müşderilerimizi kanagatlandyrmak üçin gelýäris.Kärhanany ösdürmegiň özeni hemişelik ädimde durmak we pudagyň başynda durmak üçin döwrüň depginini yzarlamak we yzygiderli täzelik etmekden ybaratdyr.
Kompaniýa: şertnamany ýerine ýetirmek, ajaýyp önümler, hiliň kepili, gurnamak we işe girizmek, ýerine hyzmat etmek.Çylşyrymly önümler we ajaýyp hyzmat, işewürligiň dowam etmeginiň esasydyr.TRONKI siziň bilen tüýs ýürekden hyzmatdaşlyk etmäge taýýardyr.